Skip to main content

State Project Monitoring Unit

Content Not Available

State Project Monitoring Unit

Sl.no. Name Designation Mobile Number Email id Profile Photo
1 ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ର ଟିମ ଲିଡର pmumissionshakti@gmail.com ଶ୍ରୀ ଚୌଧୁରୀ ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ର
2 ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞ pmumissionshakti@gmail.com ଶ୍ରୀ ସୁବ୍ରତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ
3 ଶ୍ରୀ ସୌମିତ ମିଶ୍ର ମାର୍କେଟ ଲିଙ୍କେଜ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ | pmumissionshakti@gmail.com ଶ୍ରୀ ସୌମିତ  ମିଶ୍ର
4 ଶ୍ରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ଲାଲା ମନିଟରିଂ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବିଶେଷଜ୍ଞ pmumissionshakti@gmail.com ଶ୍ରୀ ସୁଜିତ କୁମାର ଲାଲା
5 ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ପାଲୋ ପ୍ରଚାର ଓ ଆଇଇସି ବିଶେଷଜ୍ଞ pmumissionshakti@gmail.com ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ପାଲୋ
6 ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜାୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଶେଷଜ୍ଞ pmumissionshakti@gmail.com ଶ୍ରୀମତୀ ବିଜାୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନା
7 ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ପରିଡା ଜୀବିକା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଶେଷଜ୍ଞ pmumissionshakti@gmail.com ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ପରିଡା
8 ଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟରଂଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ବିଶେଷଜ୍ଞ pmumissionshakti@gmail.com ଶ୍ରୀ ସୌମ୍ୟରଂଜନ ସ୍ୱାଇଁ
9 ମିସ୍ ପ୍ରୀତିପ୍ରଭା ମିଶ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ pmumissionshakti@gmail.com ମିସ୍ ପ୍ରୀତିପ୍ରଭା ମିଶ୍ର
10 ମିସ୍ ଇତିଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ଅଫିସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ pmumissionshakti@gmail.com ମିସ୍ ଇତିଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର
11 ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତରାୟ କନିଷ୍ଠ ସହାୟକ pmumissionshakti@gmail.com ଶ୍ରୀ ମନୋଜ କୁମାର ରାଉତରାୟ